ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 761 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.01
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง8.46
  • การบริการ/อัธยาศัย8.33
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.92

รางวัลที่ได้รับ

6 คุณภาพสินค้า Lv 6/9
6 ความเร็วในการจัดส่ง Lv 6/9
6 การบริการ/อัธยาศัย Lv 6/9
6 ข้อมูลสินค้า Lv 6/9
9 ยอดขาย Lv 9/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9